Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden bij een doorlopend lidmaatschap bij Dansstudio Waalwijk.

Algemene Voorwaarden:

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van deze overeenkomst geschiedt schriftelijk/mail.

2. Indien na ondertekening van deze overeenkomst blijkt, dat het volgen van de lessen of activiteiten wegens blessure niet meer mogelijk is, heeft de deelnemer,c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger, het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Hetgeen schriftelijk dient te gebeuren.
3. Absentie door vakanties en/of ziekte aan de zijde van de deelnemer kunnen in principe niet worden ingehaald en komen volledig voor risico van de deelnemer. Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd.

4. Dansstudio Waalwijk behoud zich het recht voor om openingstijden, cursustijden, dagen en reglementen te wijzigen, welke minimaal een maand van te voren kenbaar worden gemaakt.

5. Bij inschrijving dient men het inschrijfgeld, zijnde € 7,50 per persoon, contant te voldoen en 1 pasfoto in te leveren.

6. De contante contributiebedragen moeten de eerste dag vooraf per maand betaald worden, let op bij contante betaling komen er 2 euro administratiekosten per maand bij. De contributie per automatische incasso worden vooraf per maand geïncasseerd. De geldende betaalregeling wordt aangegeven in de cursuscondities. Contributiebedragen kunnen worden aangepast. Bij stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is de deelnemer de aangepaste bijdrage verschuldigd. Een aanpassing van de contributie zal minimaal twee maanden voor ingang van de wijziging worden aangekondigd. De betaling van de contributie zal geschieden via automatische incasso op de eerste dag van de maand. Hiertoe dient men Dansstudio Waalwijk naar behoren te machtigen. Tevens dient men zorg te dragen voor een voldoende banksaldo, zodat incassering van het verschuldigde bedrag zonder problemen kan geschieden.

7. Na schriftelijke opzegging treedt de opzegtermijn van een volle kalendermaand in werking. Alle opzeggingen dienen bij ons schriftelijk/mail voor de 25e van de maand binnen te zijn. Opzegging is uitsluitend mogelijk tijdens de actieve dansmaanden. Let op: dit zijn de maanden September t/m Juli; dus opzegging is niet mogelijk in de maand augustus!. In deze opzegtermijn is men de eerste maand de normaal geldende contributie verschuldigd.

8. Dansstudio Waalwijk behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door deelnemer/ster, deze voor beperkte- of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te verwijderen zonder restitutie van contributiegelden. Eventuele schade zal op de deelnemer verhaald worden.

9. Per lidmaatschapskaart wordt er € 5,– berekend voor het vernieuwen van een verloren/kapotte lidmaatschapskaart. Alle lidmaatschapskaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan anderen en blijven eigendom van Dansstudio Waalwijk. Bij opzegging dient de lidmaatschapskaart te worden ingeleverd.

10. Dansstudio Waalwijk behoudt zich het recht voor eenieder die zijn/haar lidmaatschapskaart niet naar genoegen kan tonen de toegang tot de dansstudio te weigeren.

11. De ondergetekende verklaart hierbij dat het dansonderricht c.q. gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende verklaart hierbij reeds nu als voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van schade, actie tegen de dansstudio wegens vergoeding van kosten, schade en belangen als gevolg van enig letsel ten gevolge van danssportbeoefening of het gebruik van de accommodatie als ook wegens het in ongerede raken of achterlaten van kleding en de proces- en executiekosten.

12. De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan de Dansstudio toekomende gelden. Bij het niet tijdige betaling van die gelden wordt de vordering in werking gesteld van een incassobureau, dat voor of namens Dansstudio Waalwijk voor inning zal zorgen. De kosten aan deze incasso verbonden komen geheel voor rekening van de ondergetekende. Bij eventuele gerechtelijke invordering zullen, door de ondergetekende betaald worden de incassokosten en de proces- en executiekosten.

13. In geval van overmacht, waardoor de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van de betaalde bedragen plaatsvinden. Echter zullen de lessen op een nog nader te bepalen tijdstip ingehaald kunnen worden.

14. Door inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dansstudio Waalwijk en is hij /zij gehouden de geldende huisregels na te leven.

15. Door akkoordverklaring met de inschrijving wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en cursuscondities. en de toepasselijke cursuscondities liggen ter inzage en worden op eerste verzoek verstrekt.

16. Dansstudio Waalwijk houdt zich het recht voor om foto’s cq filmpjes gemaakt in de dansschool of tijdens evenementen te mogen
publiceren , indien men hier bezwaar tegen heeft dient men dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken.