De algemene voorwaarden gelden bij een doorlopend lidmaatschap bij Dansstudio Waalwijk.

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

2. Indien na ondertekening van deze overeenkomst blijkt dat het volgen van de lessen of activiteiten wegens blessure niet meer mogelijk is, heeft de deelnemer/ster, c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

3. Absentie door vakanties en/of ziekte van de deelnemer/ster kan niet worden ingehaald en komt volledig voor risico van de deelnemer/ster. Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd.

4. Dansstudio Waalwijk behoudt zich het recht voor om openingstijden, cursustijden, -dagen en reglementen te wijzigen, welke minimaal een maand van tevoren kenbaar worden gemaakt.

5. Bij inschrijving is men eenmalig inschrijfgeld verschuldigd dat jaarlijks wordt vastgesteld en gecommuniceerd via het inschrijfformulier.

6. De contributie per automatische incasso wordt vooraf per maand geïncasseerd. Dit gebeurt in de week voorafgaand aan de maand waarover de contributie verschuldigd is. Hiertoe dient men Dansstudio Waalwijk naar behoren te machtigen. Tevens dient men zorg te dragen voor een voldoende banksaldo, zodat incassering van het verschuldigde bedrag zonder problemen kan geschieden.
Contributiebedragen kunnen worden aangepast. Bij stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is de deelnemer/ster de aangepaste bijdrage verschuldigd. Een aanpassing van de contributie zal minimaal één maand voor ingang van de wijziging worden aangekondigd.
Eventuele contante contributiebedragen moeten de eerste dag vooraf per maand betaald worden. Let op: bij contante betaling komen er € 2,- administratiekosten per maand bij.

7. Na schriftelijke opzegging treedt de opzegtermijn van een volle kalendermaand in werking. Alle opzeggingen dienen bij ons schriftelijk per e-mail voor de 25e van de maand binnen te zijn. Opzegging is uitsluitend mogelijk tijdens de actieve dansmaanden. Let op: dit zijn de maanden september t/m juni. Bij opzegging in de maanden juli en augustus is contributie over de maand september dus verschuldigd.

8. Dansstudio Waalwijk behoudt zich het recht voor om bij wangedrag, niet tijdige betaling of het niet volgen van de huisregels door deelnemer/ster, deze voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te verwijderen zonder restitutie van contributiegelden. Eventuele schade zal op de deelnemer/ster verhaald worden.

9. De deelnemer/ster verklaart hierbij dat het dansonderricht c.q. gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende verklaart hierbij reeds nu als voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van schade, actie tegen Dansstudio Waalwijk wegens vergoeding van kosten, schade en belangen als gevolg van enig letsel ten gevolge van danssportbeoefening of het gebruik van de accommodatie als ook wegens het in ongerede raken of achterlaten van kleding en de proces- en executiekosten.

10. De deelnemer/ster is gehouden tot stipte betaling van de aan Dansstudio Waalwijk toekomende gelden. Bij het niet tijdige betalen van die gelden wordt na twee aanmaningen de vordering overgedragen aan een incassobureau, dat voor of namens Dansstudio Waalwijk voor inning zal zorgen. De kosten aan deze incasso verbonden komen geheel voor rekening van de deelnemer/ster. Bij eventuele gerechtelijke invordering komen de incassokosten en de proces- en executiekosten geheel voor rekening van de deelnemer/ster.

11. In geval van overmacht, waardoor de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van de betaalde bedragen plaatsvinden. De gemiste lessen zullen op een nog nader te bepalen tijdstip ingehaald worden.

12. Door inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer/ster akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dansstudio Waalwijk en is hij/zij gehouden de geldende huisregels na te leven.

13. Door akkoordverklaring met de inschrijving wordt de deelnemer/ster geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.

14. Dansstudio Waalwijk houdt zich het recht voor om foto’s c.q. filmpjes gemaakt in de dansschool of tijdens evenementen te mogen publiceren. Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient men dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken.